HOME
 

25 mai - Scadenta la depunerea declaratiilor de venit - cod 200

Potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii - persoane fizice au obligatia sa completeze si sa depuna formularul 200 - "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", pana la data de 25 mai 2015, pentru veniturile realizate in anul 2014.

Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care au realizat, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:
1. Activitati independente (venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuala)
2. Cedarea folosintei bunurilor;
3. Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real:
4. Silvicultura si piscicultura;
5. Transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
6. Operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen.


25 mai - Scadenta la depunerea declaratiilor privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit - cod 221

Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele care obtin individual sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica, venituri impozabile din Romania, din activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, provenind din:
- cultivarea produselor agricole vegetale;
- exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;
- cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.


Scadenta la depunerea formularelor 600 si 220

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente sub diverse forme de organizare, si anume:
a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
b) membri ai intreprinderilor familiale;
c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla,

- au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, in conformitate cu prevederile art.296^21 din Codul fiscal.

Astfel, contribuabilii persoane fizice, impuse in sistem real, care in anul fiscal 2014 au realizat un venit anual (incasari minus cheltuieli deductibile, exclusiv contributiile sociale) mai mare sau egal cu suma de 9.648 lei (respectiv 804 lei/luna pentru cei care nu au desfasurat activitate intregul an fiscal), datoreaza contributie de asigurari sociale pe anul 2015.

De asemenea, persoanele impuse pe baza de norma de venit datoreaza contributie de asigurari sociale, in cazul in care pe anul fiscal 2015 norma de venit anuala la care sunt impuse este mai mare sau egala decat suma de 10.140 lei (respectiv 845 lei/luna).

Drept urmare, contribuabilii care se afla in una din aceste situatii si nu sunt asigurati in sisteme de asigurari sociale (nu sunt salariati, pensionari sau asigurati ai vreunui sistem de asigurari sociale) au obligatia sa depuna “Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” formular cod 600 pentru anul 2015, la organul fiscal competent.

Termenul pentru depunere este data de 31 ianuarie, respectiv 02 februarie 2015 deoarece data de 31 ianuarie 2015 este o zi nelucratoare.

Venitul lunar baza de calcul pe anul 2015 este venitul declarat prin declaratia 600, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig, respectiv, venitul asigurat trebuie sa fie minim 845 lei/ luna si maxim 12.075 lei/ luna. Cota de contributie este de 26,3%.

Precizam faptul ca, contribuabilii care potrivit legii nu datoreaza contributie obligatorie de asigurari sociale, pentru ca au venituri sub plafonul mentionat mai sus, dar vor sa se asigure in sistemul de asigurari sociale de pensii, pot incheia contracte de asigurare la Casa Judeteana de Pensii, in baza art. 6, alin 2, din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, pana la data de 31 ianuarie, respectiv 02 februarie 2015, este scadent termenul de depunere a formularului 220 ,,Declaratie privind venitul estimat” pentru anul fiscal 2015 in cazul persoanelor fizice autorizate care opteaza pentru schimbarea regimului de impozitare, respectiv impunerea pe baza normelor de venit sau in sistem real, pe baza datelor din evidenta contabila.


SERVICIUL "SPATIUL PRIVAT VIRTUAL"


Incepand cu data de 02.12.2014, contribuabilii persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanta a actelor administrative fiscale emise in forma electronica de catre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin accesarea serviciului "spatiul privat virtual".

Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent ori exercita profesii libere se identifica electronic cu certificate digitale calificate numai pentru obligatiile fiscale pentru care, in relatia cu organul fiscal, se identifica prin codul de inregistrare fiscala.

Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent ori exercita profesii libere, pentru obligatiile fiscale altele decat cele prevazute mai sus, precum si celelalte persoane fizice se identifica electronic prin oricare dintre urmatoarele dispozitive:
a) certificate digitale calificate;
b) credentiale de tip nume/parola insotite de coduri de autentificare de unica folosinta otp.

Pentru completarea cererii de inregistrare pentru identificarea electronica prin utilizarea dispozitivului credentiale de tip utilizator/parola insotite de coduri de autentificare de unica folosinta, persoana fizica utilizeaza serviciul de inregistrare oferit de serverul anaf (accesand link-ul: Inregistrare persoane fizice de pe site-ul www.anaf.ro ).

Cererea de inregistrare cuprinde informatii obligatorii si informatii optionale.
Informatiile obligatoriu a fi furnizate sunt:
a) date de identificare a persoanei fizice: numele si prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de posta electronica, numarul de telefon mobil;
b) date de identificare in mediul electronic: identificatorul utilizatorului, parola, intrebarea de siguranta, raspunsul la intrebarea de siguranta;
c) modalitatea de verificare a datelor furnizate de persoana fizica.
Identificatorul utilizatorului si adresa de posta electronica trebuie sa fie unice in sistem.
Persoana fizica decide modalitatea de verificare a datelor furnizate in cerere prin alegerea uneia dintre urmatoarele optiuni:
a) aprobare in mediul electronic. in acest caz persoana fizica trebuie sa indice o informatie fiscala personala cunoscuta numai de ministerul finantelor publice/agentia nationala de administrare fiscala si persoana fizica, asa cum este ceruta de aplicatia informatica, in scopul identificarii electronice (numar decizie de impunere aferenta anilor 2013 si 2014)
b) aprobare la ghiseu. in acest caz persoana fizica trebuie sa se prezinte la oricare organ fiscal teritorial din subordinea agentiei nationale de administrare fiscala, in scopul identificarii fizice.

Dupa completarea cererii si lansarea de catre utilizator a procedurii de verificare a datelor acesteia, ministerul finantelor publice/agentia nationala de administrare fiscala inregistreaza cererea si atribuie un numar de inregistrare pe care il comunica persoanei fizice.

 


Atentie la plata amenzilor !

Urmare modificarii Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, in luna decembrie 2013, au fost introduse la subcapitolul 35.01.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale, urmatoarele paragrafe:
- 35.01.01.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de Directia generala antifrauda fiscala;
- 35.01.01.02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate.

Pe cale de consecinta dorim sa informam operatorii economici ca au obligatia virarii sumelor in conturi IBAN distincte, functie de institutiile care au aplicat sanctiunile, in caz contrar fiind generate o serie de neconcordante in evidenta fiscala a contribuabililor.

Conturile IBAN sunt:

RO70TREZ0212035010101XXX - amenzi aplicate de Directia Generala Antifrauda Fiscala

RO20TREZ0212035010102XXX - amenzi aplicate de catre alte institutii


Lista UAT care au incheiat protocol cu DGRFP la 04.11.2013

Contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole si au domiciliul fiscal in localitatile din tabelul alaturat, pot sa achite impozitul si contributiile aferente acestor venituri, in numerar, la organul fiscal al unitatii administrative teritoriale in care isi au domiciliul fiscal.
Tabelul va fi actualizat pe masura ce se vor incheia protocoale intre unitatile administrative teritoriale si si organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform OMFP 1714/2013.


Pentru vizualizarea listei cuprinzand unitatile administrativ teritoriale care au incheiat protocolul cu DGRFP Timisoara apasati aici

2013.

 


Plati efectuate de persoanele fizice prin sistemul bancar

Avand in vedere rulajul mare de contribuabili care se prezinta la ghiseele Administratiei Finantelor Publice a municipiului Arad, pentru efectuarea platilor catre bugetul de stat si bugetele de asigurari sociale, dorim sa reamintim ca persoanele fizice pot efectua plati catre bugetul general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice de catre institutiile de credit. Facem acest apel intrucat in preajma termenelor de plata sunt momente in care nu reusim sa deservim cu maxima operativitate contribuabilii.

Institutiile de credit nu percep comisioane pentru operatiunile de plati dispuse de contribuabili prin contul tranzitoriu.

Contul tranzitoriu se deschide la solicitarea institutiilor de credit interesate sa ofere clientilor persoane fizice servicii privind plata fara comision a obligatiilor bugetare, adresata Ministerului Finantelor Publice.

Informatiile obligatorii necesare efectuarii platii care se inscriu de catre platitori in OPTT (ordine de plata pentru trezoreria statului) sunt urmatoarele:

1. numarul ordinului de plata;
2. suma de plata;
3. numele si prenumele platitorului;
4. codul numeric personal al platitorului;
5. adresa platitorului;
6. codul IBAN al contului platitorului;
7. denumirea institutiei de credit initiatoare;
8. beneficiarul;
9. codul de identificare fiscala al beneficiarului.

Contribuabilii persoane fizice pot utiliza pentru efectuarea platilor catre bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu atat OPTT, cat si alte instrumente de plata agreate cu institutia de credit.

OPTT se completeaza de catre platitori distinct pentru fiecare tip de obligatie bugetara, pe suport hartie, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice, sau pe suport electronic, in functie de termenii si conditiile contractuale convenite cu institutia de credit la care acestia isi au conturile deschise.

Pana in prezent institutiile de credit care au incheiat conventii si au deschis Contul tranzitoriu pe numele Ministerului Finantelor Publice sunt:
- ROMANIAN COMMERCIAL BANK (BCR)
- CEC BANK SA
- BANCA COMERCIALA FEROVIARA S.A.
- ROMANIAN INTERNATIONAL BANK (RIB)
- LIBRA INTERNET BANK


Precizari privind contributiile sociale

Incepand cu data de 1 iulie 2012, competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si alte venituri, revine ANAF.
Declararea contributiilor sociale
Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum si a declaratiei de venit estimat si a declaratiei privind venitul realizat, pentru contributia de asigurari sociale de sanatate.

Au obligatia depunerii la organul fiscal competent a declaratiei privind venitul asigurat, persoanele care se autorizeaza pentru activitatile respective dupa data de 01.07.2012 (Formularul 600).

Persoanele fizice care au realizat venituri anterior datei de 01.07.2012 si pentru care aveau obligatia platii contributiei sociale, dar nu le-au declarat, sunt obligate sa completeze si sa depuna declaratia de asigurare la casele teritoriale de asigurari.

Plata contributiilor sociale
Contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate datorate de catre persoanele fizice stabilite de catre organul fiscal in decizia de impunere , se platesc trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru, la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul administratiilor finantelor publice.

Recuperarea datoriilor
Contributiile sociale datorate de persoanele fizice si neachitate pana la data de 01.07.2012, vor fi urmarite si incasate de catre ANAF, care va prelua si procedurile de executare silita aflate in derulare.

Pentru vizualizarea Codurilor IBAN si arondarea localitatilor pe trezorerii apasati aici

Pentru vizualizarea GHIDULUI privind declararea si plata contribuþiilor sociale de cãtre persoanele fizice apasati aici

 

home | Contact | Legatruri Utile