HOME  

Scadenta la depunerea formularelor 600 si 220

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente sub diverse forme de organizare, si anume:
a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
b) membri ai intreprinderilor familiale;
c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla,

- au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, in conformitate cu prevederile art.296^21 din Codul fiscal.

Astfel, contribuabilii persoane fizice, impuse in sistem real, care in anul fiscal 2014 au realizat un venit anual (incasari minus cheltuieli deductibile, exclusiv contributiile sociale) mai mare sau egal cu suma de 9.648 lei (respectiv 804 lei/luna pentru cei care nu au desfasurat activitate intregul an fiscal), datoreaza contributie de asigurari sociale pe anul 2015.

De asemenea, persoanele impuse pe baza de norma de venit datoreaza contributie de asigurari sociale, in cazul in care pe anul fiscal 2015 norma de venit anuala la care sunt impuse este mai mare sau egala decat suma de 10.140 lei (respectiv 845 lei/luna).

Drept urmare, contribuabilii care se afla in una din aceste situatii si nu sunt asigurati in sisteme de asigurari sociale (nu sunt salariati, pensionari sau asigurati ai vreunui sistem de asigurari sociale) au obligatia sa depuna “Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” formular cod 600 pentru anul 2015, la organul fiscal competent.

Termenul pentru depunere este data de 31 ianuarie, respectiv 02 februarie 2015 deoarece data de 31 ianuarie 2015 este o zi nelucratoare.

Venitul lunar baza de calcul pe anul 2015 este venitul declarat prin declaratia 600, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig, respectiv, venitul asigurat trebuie sa fie minim 845 lei/ luna si maxim 12.075 lei/ luna. Cota de contributie este de 26,3%.

Precizam faptul ca, contribuabilii care potrivit legii nu datoreaza contributie obligatorie de asigurari sociale, pentru ca au venituri sub plafonul mentionat mai sus, dar vor sa se asigure in sistemul de asigurari sociale de pensii, pot incheia contracte de asigurare la Casa Judeteana de Pensii, in baza art. 6, alin 2, din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, pana la data de 31 ianuarie, respectiv 02 februarie 2015, este scadent termenul de depunere a formularului 220 ,,Declaratie privind venitul estimat” pentru anul fiscal 2015 in cazul persoanelor fizice autorizate care opteaza pentru schimbarea regimului de impozitare, respectiv impunerea pe baza normelor de venit sau in sistem real, pe baza datelor din evidenta contabila.


SERVICIUL "SPATIUL PRIVAT VIRTUAL"


Incepand cu data de 02.12.2014, contribuabilii persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanta a actelor administrative fiscale emise in forma electronica de catre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin accesarea serviciului "spatiul privat virtual".

Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent ori exercita profesii libere se identifica electronic cu certificate digitale calificate numai pentru obligatiile fiscale pentru care, in relatia cu organul fiscal, se identifica prin codul de inregistrare fiscala.

Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent ori exercita profesii libere, pentru obligatiile fiscale altele decat cele prevazute mai sus, precum si celelalte persoane fizice se identifica electronic prin oricare dintre urmatoarele dispozitive:
a) certificate digitale calificate;
b) credentiale de tip nume/parola insotite de coduri de autentificare de unica folosinta otp.

Pentru completarea cererii de inregistrare pentru identificarea electronica prin utilizarea dispozitivului credentiale de tip utilizator/parola insotite de coduri de autentificare de unica folosinta, persoana fizica utilizeaza serviciul de inregistrare oferit de serverul anaf (accesand link-ul: Inregistrare persoane fizice de pe site-ul www.anaf.ro ).

Cererea de inregistrare cuprinde informatii obligatorii si informatii optionale.
Informatiile obligatoriu a fi furnizate sunt:
a) date de identificare a persoanei fizice: numele si prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de posta electronica, numarul de telefon mobil;
b) date de identificare in mediul electronic: identificatorul utilizatorului, parola, intrebarea de siguranta, raspunsul la intrebarea de siguranta;
c) modalitatea de verificare a datelor furnizate de persoana fizica.
Identificatorul utilizatorului si adresa de posta electronica trebuie sa fie unice in sistem.
Persoana fizica decide modalitatea de verificare a datelor furnizate in cerere prin alegerea uneia dintre urmatoarele optiuni:
a) aprobare in mediul electronic. in acest caz persoana fizica trebuie sa indice o informatie fiscala personala cunoscuta numai de ministerul finantelor publice/agentia nationala de administrare fiscala si persoana fizica, asa cum este ceruta de aplicatia informatica, in scopul identificarii electronice (numar decizie de impunere aferenta anilor 2013 si 2014)
b) aprobare la ghiseu. in acest caz persoana fizica trebuie sa se prezinte la oricare organ fiscal teritorial din subordinea agentiei nationale de administrare fiscala, in scopul identificarii fizice.

Dupa completarea cererii si lansarea de catre utilizator a procedurii de verificare a datelor acesteia, ministerul finantelor publice/agentia nationala de administrare fiscala inregistreaza cererea si atribuie un numar de inregistrare pe care il comunica persoanei fizice.


Despagubiri deponenti CEC


Prin Legea nr. 232/2008 de aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 156/2007 a fost stipulata acordarea de despagubiri banesti persoanelor fizice care dupa 22 decembrie 1989 si-au transferat depunerile existente la C.E.C. in vederea achizitionarii de autoturisme la B.R.D. S A cu acelasi scop.

Prin Hotararea Guvernului nr 392/2014 se stabilesc elementele tehnice si modalitatea de stabilire a despagubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C -S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, precum si pentru punerea in executare a hotararilor judecatoresti.

Potrivit art. 2 alin. (11) din Hotarare in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia, persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A pentru achizitionarea de autoturisme si ulterior le-au transferat la B.R.D. S.A. cu acelasi scop, care au obtinut dreptul la despagubire in urma hotararilor judecatoresti executorii, trebuie sa depuna la Ministerul Finantelor Publice o copie de pe hotararea judecatoreasca executorie legalizata de instanta judecatoreasca emitenta, insotita de o cerere pentru despagubirea in baza acesteia sau, dupa caz, pentru despagubirea prin emisiuni de titluri de stat.

Dupa verificarea de catre Ministerul Finantelor Publice, acestea vor fi transmise la B.R.D. - Groupe Societe Generale - S.A.

Pe cale de consecinta deponentii care au obtinut dreptul la despagubire in urma hotararilor judecatoresti trebuie sa transmita pana la data de 16.06.2014, documentele pentru acordarea despagubirilor la Ministerul Finantelor Publice - Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica.


Scadenta la Declaratia privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit - cod 221

Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele care obtin individual sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica, venituri impozabile din Romania, din activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, provenind din: a) cultivarea produselor agricole vegetale; b) exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea; c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

Incepand cu acest an contribuabilii au obligatia ca in declaratia depusa sa inscrie separat activitatile desfasurate pe raza fiecarei localitati unde acestea se desfasoara si sa opteze pentru stabilirea localitatii sau localitatilor unde vor beneficia de incadrarea in limitele veniturilor neimpozabile prevazute pentru fiecare grupa de produse vegetale/animale.

Invitam contribuabilii care au obligatia depunerii acestui formular sa se prezinte din timp la sediile noastre pentru a evita aglomeratiile care se pot produce in cazul in care vor lasa indeplinirea obligatiei declarative pe ultimele zile inainte de data scadenta, respectiv 26 mai 2014.


Atentie la plata amenzilor !

Urmare modificarii Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, in luna decembrie 2013, au fost introduse la subcapitolul 35.01.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale, urmatoarele paragrafe:
- 35.01.01.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de Directia generala antifrauda fiscala;
- 35.01.01.02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate.

Pe cale de consecinta dorim sa informam operatorii economici ca au obligatia virarii sumelor in conturi IBAN distincte, functie de institutiile care au aplicat sanctiunile, in caz contrar fiind generate o serie de neconcordante in evidenta fiscala a contribuabililor.

Conturile IBAN sunt:

RO70TREZ0212035010101XXX - amenzi aplicate de Directia Generala Antifrauda Fiscala

RO20TREZ0212035010102XXX - amenzi aplicate de catre alte institutii


Lista UAT care au incheiat protocol cu DGRFP la 04.11.2013

Contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole si au domiciliul fiscal in localitatile din tabelul alaturat, pot sa achite impozitul si contributiile aferente acestor venituri, in numerar, la organul fiscal al unitatii administrative teritoriale in care isi au domiciliul fiscal.
Tabelul va fi actualizat pe masura ce se vor incheia protocoale intre unitatile administrative teritoriale si si organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform OMFP 1714/2013.


Pentru vizualizarea listei cuprinzand unitatile administrativ teritoriale care au incheiat protocolul cu DGRFP Timisoara apasati aici

2013.


Scadenta 25 iunie - In atentia contribuabililor, persoane fizice care obtin venituri din activitati agricole


Potrivit prevederilor art.V din Legea nr.168/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.8/ 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/ 2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr.310 din 29.05.2013, contribuabilii care desfasoara in perioada 1 februarie 2013 si pana la sfarsitul anului fiscal o activitate agricola prevazuta la art.71 alin.(1) din Codul fiscal, respectiv obtin venituri din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;
c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala,

au obligatia de a depune formularul 221 – „–"Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit", la organul fiscal competent, pana la data de 25 iunie inclusiv a anului 2013.
In cazul celor pentru care au fost modificate limitele stabilite potrivit tabelului prevazut la art.72 alin.(2) din Codul fiscal, si care au depus/ nu au depus formularul 221 pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.168/2013, vor depune o noua declaratie pana la data de 25 iunie 2013, care va cuprinde informatii privind suprafete cultivate/ capete de animale/ familii de albine detinute la data de 25 mai 2013.

NOTA: Contribuabilii care realizeaza venituri din desfasurarea a doua sau mai multe activitati agricole, pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit, vor determina venitul anual prin insumarea veniturilor corespunzatoare fiecarei activitati.

Formularul 221 se pune gratuit la dispozitia contribuabilului la sediile administratiilor finantelor publice, sau poate fi descarcat de la adresa www.anaf.ro/asistenta contribuabili/formulare si programe utile/toate formularele cu explicatii.

Nu se considera depuse cu intarziere si nu vor fi aplicate sanctiuni in cazul contribuabililor care depun declaratiile pana la data de 25 iunie 2014, inclusiv.


Declaratii de venit – scadenta 26 mai 2014

Reamintim contribuabililor ca termenul limita de depunere a formularului 200 - "Declaratie privind veniturile realizate din Romania”, pentru veniturile anului 2013, este data de 26 mai 2014.

Declaratia se completeaza si se depune pentru urmatoarele categorii de venituri:

1. Activitati independente: activitati comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala, venituri realizate de persoanele fizice dintr-o activitate desfasurata intr-o forma de organizare cu personalitate juridica.

2. Cedarea folosintei bunurilor mobile si/sau imobile, inchirieri si arenda, pentru care venitul net se determina in sistem real sau contractele sunt stabilite in valuta.

3. Activitati agricole pentru care venitul net s-a stabilit in sistem real, pentru anul 2013 3.1. venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat;
3.2. venituri din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor;
3.3. venituri din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea.

4. Transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

5. Operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care exista obligatia depunerii declaratiei, vor completa in mod corespunzator numarul de surse sau categorii de venituri realizate, capitolul II „Date privind veniturile realizate, pe surse si categorii de venit, in formularul – „Anexa nr... la Declaratia privind veniturile realizate din Romania”, care se ataseaza la declaratia privind veniturile realizate.

Formularul 200 se poate obtine de la sediul unitatilor fiscale sau poate fi descarcat de pe site-ul ANAF : www.anaf.ro, sectiunea: asistenta contribuabili, rubrica: toate formularele cu explicatii.


Plati efectuate de persoanele fizice prin sistemul bancar

Avand in vedere rulajul mare de contribuabili care se prezinta la ghiseele Administratiei Finantelor Publice a municipiului Arad, pentru efectuarea platilor catre bugetul de stat si bugetele de asigurari sociale, dorim sa reamintim ca persoanele fizice pot efectua plati catre bugetul general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice de catre institutiile de credit. Facem acest apel intrucat in preajma termenelor de plata sunt momente in care nu reusim sa deservim cu maxima operativitate contribuabilii.

Institutiile de credit nu percep comisioane pentru operatiunile de plati dispuse de contribuabili prin contul tranzitoriu.

Contul tranzitoriu se deschide la solicitarea institutiilor de credit interesate sa ofere clientilor persoane fizice servicii privind plata fara comision a obligatiilor bugetare, adresata Ministerului Finantelor Publice.

Informatiile obligatorii necesare efectuarii platii care se inscriu de catre platitori in OPTT (ordine de plata pentru trezoreria statului) sunt urmatoarele:

1. numarul ordinului de plata;
2. suma de plata;
3. numele si prenumele platitorului;
4. codul numeric personal al platitorului;
5. adresa platitorului;
6. codul IBAN al contului platitorului;
7. denumirea institutiei de credit initiatoare;
8. beneficiarul;
9. codul de identificare fiscala al beneficiarului.

Contribuabilii persoane fizice pot utiliza pentru efectuarea platilor catre bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu atat OPTT, cat si alte instrumente de plata agreate cu institutia de credit.

OPTT se completeaza de catre platitori distinct pentru fiecare tip de obligatie bugetara, pe suport hartie, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice, sau pe suport electronic, in functie de termenii si conditiile contractuale convenite cu institutia de credit la care acestia isi au conturile deschise.

Pana in prezent institutiile de credit care au incheiat conventii si au deschis Contul tranzitoriu pe numele Ministerului Finantelor Publice sunt:
- ROMANIAN COMMERCIAL BANK (BCR)
- CEC BANK SA
- BANCA COMERCIALA FEROVIARA S.A.
- ROMANIAN INTERNATIONAL BANK (RIB)
- LIBRA INTERNET BANK


Noi reglementari privind deductibilitatea TVA pe baza bonurilor emise de aparatele de marcat electronice fiscale - AMEF

In data de 14 martie 2013 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.136, Hotararea Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004.

Una dintre modificarile legislative in domeniul TVA instituite prin acest act normativ se refera la deducerea TVA pentru achizitiile de bunuri si servicii pe baza de bonuri fiscale emise in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin Ordonanta Guvernului nr.15/2012 au fost transpuse prevederile Directivei 2010/45/CE privind facturarea. Una dintre prevederile transpuse in legislatia nationala se refera la posibilitatea de a permite operatorilor economici sa emita facturi simplificate daca valoarea acestora este de cel mult 100 euro, inclusiv TVA, la cursul din data exigibilitatii TVA. Avand in vedere ca bonurile fiscale contin elementele minimale ale unei facturi simplificate si acestea pot constitui documente pe baza carora se poate deduce TVA, prin H.G. nr.84/2013 au fost stabilite conditiile in care TVA poate fi dedusa pe baza bonurilor fiscale.

Astfel, incepand cu data de 14 martie 2013, prin intrarea in vigoare a H.G. nr.84/2013:
- pentru orice achizitii de bunuri si servicii, s-a prevazut faptul ca TVA poate fi dedusa de beneficiar, in conditiile legii, pe baza de bonuri fiscale emise in conformitate cu prevederile OUG nr. 28/1999, a caror valoare individuala, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, daca furnizorul/prestatorul a mentionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea in euro a valorii bonului fiscal este cursul din data emiterii bonului fiscal. Aceste prevederi sunt aplicabile inclusiv pentru livrarea de carburanti auto pe baza de bonuri fiscale;
- la aceeasi data si-au incetat aplicabilitatea prevederile referitoare la justificarea deducerii TVA pentru carburantii auto pe baza bonurilor fiscale, indiferent de valoarea acestora, emise conform OUG nr.28/1999, in conditiile in care acestea erau stampilate si aveau inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului.

In vederea aplicarii noilor prevederi, orice comerciant care doreste ca bonurile fiscale sa poata constitui documente pentru deducerea TVA la beneficiari persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA, pot sa-si adapteze soft-urile aparatelor de marcat electronice fiscale astfel incat sa poata inscrie pe bonuri, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de inregistrate in scopuri de TVA al beneficiarului.

Comerciantul care nu poate inscrie cu ajutorul aparatelor de marcat electronice fiscale codul de inregistrare in scopuri de TVA a beneficiarului, neavand un soft adaptat in acest sens, la solicitarea beneficiarilor va emite, potrivit legii, factura pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii care sa cuprinda toate elementele prevazute la art.155 alin.(19) din Codul Fiscal.

In situatia in care beneficiarul solicita totusi emiterea unei facturi care sa cuprinda toate elementele prevazute la art.155 alin.(19) din Codul Fiscal, desi comerciantul are un soft adaptat prin care poate insera codul de inregistrare in scopuri de TVA a beneficiarului, potrivit legii comerciantul are obligatia sa emita aceasta factura, pe langa bonul fiscal.

 


Precizari privind contributiile sociale

Incepand cu data de 1 iulie 2012, competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si alte venituri, revine ANAF.
Declararea contributiilor sociale
Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum si a declaratiei de venit estimat si a declaratiei privind venitul realizat, pentru contributia de asigurari sociale de sanatate.

Au obligatia depunerii la organul fiscal competent a declaratiei privind venitul asigurat, persoanele care se autorizeaza pentru activitatile respective dupa data de 01.07.2012 (Formularul 600).

Persoanele fizice care au realizat venituri anterior datei de 01.07.2012 si pentru care aveau obligatia platii contributiei sociale, dar nu le-au declarat, sunt obligate sa completeze si sa depuna declaratia de asigurare la casele teritoriale de asigurari.

Plata contributiilor sociale
Contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate datorate de catre persoanele fizice stabilite de catre organul fiscal in decizia de impunere , se platesc trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru, la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul administratiilor finantelor publice.

Recuperarea datoriilor
Contributiile sociale datorate de persoanele fizice si neachitate pana la data de 01.07.2012, vor fi urmarite si incasate de catre ANAF, care va prelua si procedurile de executare silita aflate in derulare.

Pentru vizualizarea Codurilor IBAN si arondarea localitatilor pe trezorerii apasati aici

Pentru vizualizarea GHIDULUI privind declararea si plata contribuþiilor sociale de cãtre persoanele fizice apasati aici

 

home | Contact | Legatruri Utile